DUGNADER OG FORELDREENGASJEMENT I THK


FORELDREENGASJEMENT

Styret i THK gleder seg over økende foreldreengasjement. Barna setter pris på at foreldrene er til stede på treninger, og det øker trivselen i laget når både barn og voksne blir kjent med hverandre. Ingen har betalte verv i THK, alt gjøres på frivillig basis. Et stadig økende medlemstall gir behov for at oppgavene fordeles på flere hender. THK har egen hjemmeside: http://www.tromsohk.no/ , og styret oppfordrer alle foreldre til å gjøre seg kjent med denne og bruke den aktivt. Det enkelte lag benytter mail og/eller facebook i sin kommunikasjon. Det forventes at foreldrene jevnlig sjekker mail/facebook for å holde seg oppdatert.

DUGNAD
Klubbmedlemsskap for spillere under 18 år medfører dugnadsplikt for spillerens foreldre. Det beregnes én voksen pr. barn. Med uttrykket ”alle” menes derfor én voksen pr. spiller. Når man omtaler barnet som dugnadspliktig, menes likevel at det er en voksen som skal utføre oppgaven. Som dugnad regnes både inntektsgivende oppgaver (kafé, kalendersalg mv.) og andre oppgaver som klubben har behov for å få utført (sekretariat, reiseleder mv.). Dugnadsplikten følger det enkelte barn, barnets foreldre må bli enige seg imellom om hvem av dem som skal utføre arbeidet, det skal ikke foreldrekontaktene ta stilling til. Dersom ingen av foreldrene har anledning til å stille, må de selv skaffe noen andre som kan ta deres vakter.

Dugnad gjennom sesongen (unntatt nyttårsturneringen):

Forventet dugnadsmengde pr. spiller pr. sesong:


  • Minst én kafévakt
  • Salg av julekalendere og/eller annet salg (blomster, toalettpapir eller lignende)
  • Flere sekretariatsvakter (unntatt mini og mix)
  • Reiseleder
For barn som spiller i flere serier i løpet av sesongen (for eksempel både G11 og G12), må det påregnes flere kafé- og sekretariatsvakter.
Foreldrekontaktene fordeler dugnadsvakter, sekretariater og reiser så jevnt som mulig, dog uten forsøk på matematisk nøyaktighet.
Oppdrag som reiseleder kommer ikke til fradrag time for time, men etter en helhetsvurdering.
Fleksibilitet forventes.
Innimellom må enkelte av foreldrene steppe inn når de faste trenerne/hjelpetrenere er borte. Dette noteres normalt ikke som dugnad. Trenere og styremedlemmers dugnadsplikt gjennom sesongen er begrenset til salg av julekalendere/annet salg. Hjelpetrenere kan fritas for enkelte dugnadsoppgaver (unntatt salg) basert på en vurdering av arbeidsmengden som hjelpetrener. Vurderingen foretas av lagets foreldrekontakt.

Dugnad under nyttårsturneringen:
Alle klubbens medlemmer har dugnadsplikt under nyttårsturneringen. Dersom vedkommende ikke kan utføre dugnadsoppgaven, må han/hun selv sørge for at noen andre overtar den. Det kan forventes minst to vakter pr. barn, hver av ca. 4 timer. For de som har to barn i klubben gis det vanligvis halv dugnadsbyrde for det ene barnet. Det gis normalt ikke dugnad for fler enn to søsken. Eksempler på vakter er sekretariat, kafé, parkeringsvakt samt nattevakt på overnattingssteder for tilreisende lag.
Hvert lag tildeles oppgaver fra styret, og foreldrekontakten fordeler oppgavene på spillerne. Arrangørene kan pålegge nye/andre oppgaver underveis i turneringen. De siste vaktlagene på søndagen kan ikke forlate stedet uten arrangørs godkjenning. Foreldrekontaktene bør derfor fordele vakttidene slik at sistevakten søndag har et visst slingringsmonn.
Foreldre som utfører andre oppgaver under nyttårsturneringen, for eksempel som lagleder, dommer, arrangør eller lignende, skal ikke settes opp på lagets dugnadslister. Dvs. at trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre har vanlig dugnadsplikt dersom de er bortreist eller av andre grunner ikke har egne oppgaver under turneringen.

Behandlet i styremøte 21. september 2015.

Levert av IdrettenOnline