Organisasjonsplan for THK

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Jun 2023

Styret har utarbeidet en organisasjonsplan for klubben. Tilbakemelding og kommentarer til innholdet sendes styret innen 16. juni 2023.

Last ned organisasjonsplan
Protokoll fra årsmøtet

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Jun 2023

Last ned Protokoll fra årsmøtet

Kommentarer til protokollen sendes styret innen 16. juni.
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tromsø håndballklubb 2023

Postet av Tromsø Håndballklubb den 20. Mar 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.03.23 

Årsmøtet avholdes den 22.03.23 kl.19:00 Fløyahallen. Dramsvegen 206, Tromsø 


Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører/referent 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne forretningsorden 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 


Sak 9: Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning


Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 10.1 Forslag om videre samarbeid med NTG, om det er forsvarlig økonomisk 

På grunn av klubbens økonomiske situasjon må Tromsø Håndballklubb avvikle samarbeidet med Norges Toppidrettsgymnas fra kontraktslutt og ikke inngå ny avtale 

Sak 10.2 Dugnadsaktiviteten lagene har skal 20% av inntektene gå til klubb. 

Sak 10.3 Ansette trenere – styret trenger mandat for å kunne ansette trenere og gi de lønnskompensasjon. Samt sikre en forsvarlig økonomi ved avgjørelser om dette. 


Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. Styrets beslutning fremlegges årsmøtet 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 


Sak 14: Valg: 2 

14.1 Styret

- leder 

- nesteleder (Ikke definert fra valgkomite/kan velges av årsmøtet eller gi styret lov om å konstituere seg og velge nestleder 

- styremedlem[mer] 

- varamedlem[mer] 


14.2 Kontrollutvalg: Årsmøte velger hvis noen stiller til valg. 

- leder 

- medlem[mer] 

-[varamedlem[mer]] 


14.3 Valgkomité: 

- leder 

- medlem[mer] 

- varamedlem[er] 


14.4 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

-Ingen nye valg men vi trenger ressurser i organisasjonsplan 


Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

- Regnskap i revidert stand 

- Styrets økonomiske beretning

- Forslag og saker 

- Styrets forslag til budsjett 

- Valgkomiteens innstilling


Ved spørsmål om årsmøtet, kan vi i styret kontaktes på styret@tromsohk.no 

Med vennlig hilsen styret 
Innkalling til årsmøte

Postet av Tromsø Håndballklubb den 21. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Tromsø håndballklubb 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø håndballklubb. Årsmøtet avholdes 22.mars kl.19:00.
Sted: Fløyahallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8 mars til styret@tromsohk.no. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Tromsø håndballklubb sine hjemmesider https://www.tromsohk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte se § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes. Kontaktinfo til styret ligger på våre hjemmesider https://www.tromsohk.no/p/11684/om-thk

Vi håper på et godt oppmøte som er viktig for klubben.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret